gympldka.cz

 

Vnitřní řád školní jídelny pro rok 2019-2020

Adresa: Gymnázium, Dobruška
              Pulická 779
              518 01 Dobruška
              tel.:494 623 583

Dodržovaná legislativa
- zákon č. 561/2004 (školský zákon) a vyhláškou č. 107/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování 
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v plném znění.
- nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin
- Vyhláška č.602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška  č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách  osobní a provozní hygieny při  činnostech epidemiologicky závažných                                                  

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky:
Gymnázia Dobruška,
Základní školy Pulická ul.,
Základní školy  Opočenská ul.,
SPŠE Dobruška
Střední školy-Podorlické vzdělávací centrum Dobruška
a další strávníky z řad veřejnosti

Strávník má právo odebrat jedno hlavní jídlo denně se sníženou cenou(platí pouze finanční normu za potraviny)

Odnášení obědů je možné      
- v první den nemoci
- v době nepřítomnosti strávníka ve škole (sportovní soustředění apod.) – pouze při školní akci

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování
za první den neplánované    nepřítomnosti žáka ve škole  nebo ve školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole, nebo ve školském zařízení. Jestliže si žák neodhlásí obědy na další dny nemoci nebo nepřítomnosti ve škole, je považován za cizího strávníka a ŠJ má právo účtovat plné náklady na oběd (bez ziskové přirážky)

Časový rozvrh na výdej obědů

11.00 hod – 11.20hod  výdej do nosičů

Pokud strávník přijde mimo tuto dobu, dostane oběd na talíř a sám si ho přesune z talíře do nosiče na vyhrazeném místě vedle nápojového automatu.

11.20 hod. – 13.45. hod výdej pro žáky škol a učitele na talíř

Děti 1.-3.tř.ZŠ Pulická doprovází učitelky družiny – p. Hlavsová, p. Bajerová, p. Effenberková

Děti ZŠ Opočenská- doprovází všechny ročníky p. učitelka

Dozory dohlížína dodržování bezpečnosti a ochrany žáků a studentů, ochranu žáků před diskriminací a  zacházení s majetkem, aby nedocházelo k jeho poškozování (to znamená i zcizování jídelních příborů).     

Odkládání oděvů a tašek:
V  jídelně je oddělený prostor s věšáky  a místem na odkládání tašek. .Zároveň se v tomto úseku myjí ruce a osoušejí se el. vysoušečem. Strávníci mohou používat WC určené pro strávníky školní jídelny, které je umístěné  na chodbě Gymnázia.

Způsob výdeje obědů:
Po vstupu do jídelny si strávník odloží  podle potřeby svrchní oblečení, umyje si ruce a osuší je. Na vozíku si vezme tác, v zásobníku si vybere příbory a zařadí se k vydávacímu okénku. Čipem přejede přes čtečku a podle toho vydá kuchařka oběd. Strávníci si mohou vybrat ze dvou druhů jídla. Kuchařky nalévají polévku. Zákusky podávají kuchařky chlazené na miskách. Saláty si strávníci sami nabírají v chladícím zásobníku.

Ze  zásobníku na nápoje si sami strávníci nalévají nápoje (čaj, ochucené mléko, ovocné nápoje, citronová voda). V zásobníku na ovoce si odebírají umyté ovoce.

Po konzumaci oběda odnášejí talíře k okénku na špinavé bílé nádobí. Předávají  talíř kuchařce, rozdělí do košíčků použité  příbory a odcházejí.

Úklid stolů podle potřeby zajišťují pracovnice jídelny.

Přihlašování a odhlašování:
Strávníci si vyzvednou v pokladně ŠJ čip na kauci ve výši  115,-Kč (Čip funguje po celou docházku do školní jídelny. Po ukončení stravování  ho strávník vrací nepoškozený do kanceláře jídelny a je mu vrácena kauce ve výši 115,-Kč. Vrátit čip je možné pouze v měsíci, kdy končí pravidelná docházka do školní jídelny - pro maturanty obvykle do konce května, pro žáky 9. tříd ZŠ do konce června). Strávník zaplatí stravné na daný měsíc - vždy poslední týden v předcházejícím měsíci. V měsíci září a lednu se platí dvě platby. V měsíci prosinci a červnu ŠJ vyplácí přeplatky za neodebrané obědy a vybírá nedoplatky od strávníků (pokud nenařídí ředitel školy jinak). Každý strávník obdrží doklad o finančním vyrovnání. Přeplatky  nelze převádět do dalšího roku (pokud nenařídí ředitel školy jinak). Stravné je možné platit hotovostně i  bezhotovostně. Pokud si strávník vybere platbu bezhotovostní, v pokladně ŠJ si vyzvedne evidenční číslo strávníka (který bude uváděn jako variabilní symbol platby) a číslo majitele účtu. Dále  si zřídí u  banky souhlas s inkasem ze svého účtu a donese potvrzení do kanceláře ŠJ. Pokud si strávníci vyberou tuto možnost platby, pak si musejí zadat bezhotovostní platbu nejpozději k 15. příslušného měsíce.

Obědy se vydávají u výdejního okénka prostřednictvím  terminálu, kde se odečítají zkonzumované obědy.

Čipy platí po celou školní docházku a při jeho ztrátě nebo úmyslném zničení, se musí strávník přihlásit v kanceláři školní jídelny, kde mu je  vystaven  nový čip za poplatek 115,-Kč. Při zapomenutí čipu obdrží strávník náhradní stravenku a oběd dostane. Při prodávání obědů každý strávník obdrží doklad o zaplacení. Na dokladu jsou vypočítané odebrané a neodebrané obědy a zůstatky na účtu, které jsou v dalším měsíci odečteny z nové platby.

 Přihlášky a odhlášky se berou každý den od 7.00hod. do 12 hod. na následující den.

Strávníci si mohou za pomoci čipu oběd sami odhlásit na terminálu v jídelně, nebo je možné oběd odhlásit osobně v kanceláři ŠJ nebo telefonicky na čísle: 494 623 583 i doma pomocí internetu

Objednávání obědů a odhlašování obědů pomocí internetu- v kanceláři si vyzvedne strávník formulář s přihláškou na objednávání přes internet a po jeho vyplnění a odevzdání je strávníkovi povolen přístup k internetovým objednávkám. O prázdninách se pro žáky nevaří, pokud nenařídí ředitel školy jinak.

Dietní stravování se neposkytuje.

Pro strávníky potřebující dietní stravování  je možná donáška obědů vlastních, což musí být doloženo potvrzením od lékaře. Na základě písemné smlouvy strávníka a ředitelství školy je možné obědy ohřívat. Ráno po příchodu do školy předají strávníci oběd  v uzavíratelných nádobách, které mají možnost ohřevu v mikrovlnné troubě. Kuchařky uchovají tento oběd do výdeje v lednici pro tyto účely určené. Po příchodu strávníka oběd ohřejí a předají strávníkovi.

Jídelní lístek je vyvěšený na dvou nástěnkách ve školní jídelně a na portálu gymnázia Dobruška – www.gympldka.cz

 

Platby obědů za dotovanou cenu (tzn. když se žák účastní vyučování) :

Žáci Zš 7-10let     finanční norma 28,- Kč = platba žákem (+ režie 8,- Kč; celkem 36,- Kč)
                            Žáci,kteří dosáhnou ve školním roce 2019-2020 jedenácti let, spadají  do platby vyšší kategorie.

Žáci Zš 11-14 let finanční norma 30,- Kč = platba žákem  (+ režie 8,- Kč; celkem 38,-Kč)
                              Žáci, kteří dosáhnou ve školním roce  2019-2020 patnácti let, spadají do
        platby vyšší kategorie.

Žáci Zš 15+        finanční norma 32,- Kč = platba žákem (+ režie 8,- Kč; celkem 40,- Kč)                

Cenu potravin (finanční normu) platí strávník sám hotově nebo převodem z účtu. Režii platí na základě faktury škola, kterou příslušný žák navštěvuje.

Nižší GZ 11-14 let      finanční norma 30,- Kč = platba žákem   
                                   Žáci, kteří dosáhnou ve školním roce 2019-2020 patnácti let, spadají do platby vyšší kategorie
Vyšší GZ 15+             finanční norma 32,- Kč = platba žákem                 
Cenu potravin (finanční normu) platí strávník sám hotově nebo převodem z účtu. Režii dotuje ze svého rozpočtu gymnázium.

SPŠE            finanční norma 32,- Kč = platba žákem (+ režie 8,- Kč; celkem 40,-  Kč) 
                      Cenu  potravin (finanční normu) platí strávník sám hotově nebo převodem         
                      z účtu. Režii platí na základě faktury škola, kterou příslušný žák navštěvuje.

Žáci PVC      finanční norma 32,- Kč = platba žákem (+ režie 8,- Kč; celkem 40,-  Kč) 
                      Cenu  potravin (finanční normu) platí strávník sám hotově nebo převodem        
                      z účtu. Režii platí na základě faktury škola, kterou příslušný žák navštěvuje. 

Od 1. 9. 2005 se školní jídelna řídí vyhláškou 137/2004 a používá systém KRBO.

Od 18. 12. 2006 platí vyhláška 602/2006, kterou se mění vyhláška 137/2004.

Plná cena oběda

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování se první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole  nebo ve školském zařízení pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo ve školském zařízení. Jestliže si však žák neodhlásí obědy na další dny nemoci nebo nepřítomnosti ve škole, je považován za cizího strávníka a ŠJ má právo účtovat plné náklady na oběd (bez ziskové přirážky).

Žáci Zš 7-10let       55,- Kč
                               (finanční norma 28,-Kč + režie 8,- Kč + mzdy 19,- Kč)          

Žáci Zš 11-14 let     57,- Kč
                                (finanční norma 30,-Kč + režie 8,- Kč + mzdy 19,- Kč)

Žáci Zš 15+             59,- Kč
                                (finanční norma 32,-Kč + režie 8,- Kč + mzdy 19,- Kč)               

Nižší GZ 11-14 let   57,- Kč
                                (finanční norma 30,-Kč + režie 8,- Kč + mzdy 19,- Kč)

Vyšší GZ 15+           59,- Kč
                                 (finanční norma 32,-Kč + režie 8,- Kč + mzdy 19,- Kč)               

Žáci SPŠE                59,- Kč
                                 (finanční norma 32,-Kč + režie 8,- Kč + mzdy 19,- Kč)               

Žáci PVC                  59,- Kč
                                 (finanční norma 32,-Kč + režie 8,- Kč + mzdy 19,- Kč)     

Cizí strávníci             63,- Kč
                                 (finanční norma 32,-Kč + režie 8,- Kč + mzdy 19,- Kč + zisk 4,- Kč)

Řešení dluhu na stravném:
- Telefonátem
- Řízení přes třídní učitele
- U problematických strávníků po nezaplacení: telefon, řízení přes třídního  učitele, řízení přes sociální úřad

Obědy do škol.

Od 1. 9. 2017 jsou poskytovány obědy potřebným vybraným žákům. Cena oběda se odvíjí od věku strávníka. Finanční norma je fakturou zaslána škole, která  ji dále fakturuje organizaci poskytující oběd. Režii hradí na základě faktury škola, kterou příslušný žák navštěvuje.

Dotazy a připomínky je možné řešit s vedoucí stravování p. Evou Stonjekovou.

Seznámit se s provozním řádem mohou strávníci na vývěsce školní jídelny (vedle jídelního lístku) nebo na webových stránkách www.gympldka.czv sekci Školní jídelna.

Tento provozní řád nabývá platnosti dnem:26. 8.  2019

Schválil : Mgr .Hubáčková Lenka

Vypracovala :Stonjeková Eva