gympldka.cz

Základní informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/21
pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

 

 1. Vyplněnou přihlášku je nutno dodat osobně na ředitelství školy nebo zaslat doporučeným dopisem do 1. 3. 2020.
  Přihlášku ke studiu vydává žákům ZŠ ze zákona jejich základní škola. Přihlášku lze také stáhnout z internetu ze stránek MŠMT.
   

  Poznámky pro vyplnění přihlášky

 • Přihlášku vyplňte pečlivě podle pokynů výchovného poradce v souladu s novelou školského zákona a s platnou vyhláškou o přijímacím řízení.

 • Pečlivě vyplňte všechny povinné údaje a NEZAPOMEŇTE uvést Váš e-mail (povinný údaj) + adresu datové schránky zákonného zástupce (pokud DS nemáte, kolonku proškrtněte).

 • Do přihlášky uvádějte jméno a podpis toho zákonného zástupce, který bude následně se školou komunikovat (přebírat rozhodnutí – osobně i písemně, případně podávat odvolání). Škola nemůže vydávat dokumenty jiné osobě než té, která je uvedena v přihlášce.  Součástí přihlášky jsou originály nebo ověřené kopie vysvědčení z 8. a z 9. ročníku základní školy. Tyto dokumenty nemusí být přiloženy v případě, že klasifikace z uvedených ročníků je na přihlášce ověřena příslušnou základní školou.

 • Nevyžadujeme lékařské potvrzení. V případě ZPS doložte potvrzení od odborníka, které není starší než jeden rok.

 • Uchazeči s jinou než českou státní příslušností předloží doklad o trvalém pobytu v ČR v případě přijetí, nejpozději však do 1. 9. aktuálního roku.

 • Uchazeči se statutem cizince podle §20 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebudou konat zkoušku z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem.

 1. Všichni přihlášení uchazeči budou konat centrálně zadávané testy z českého jazyka a literatury a z matematiky, které poskytuje firma CVVZ (www.cermat.cz). Vzorové úlohy jsou k dispozici na webových stránkách této společnosti. Testy se uskuteční v budově Gymnázia, Dobruška, Pulická 779 ve dnech:

 1. řádný termín  14. dubna 2020
 2. řádný termín  15. dubna 2020
 
 1. Po splnění všech kritérií přijímacího řízení může být přijato maximálně 30 uchazečů.

 2. Konkrétní informace s přesnými časovými údaji obdrží žáci přihlášení ke studiu v pozvánce k vykonání jednotných testů. Zároveň doporučujeme průběžně sledovat internetové stránky školy a stránky OŠMT KÚ Královéhradeckého kraje www.sipkhk.cz.